Szybki kontakt: Dominika Pawlak tel. 501 365 844                  E-mail: kontakt@slovenika.pl

Dokumenty - SLOVENIKA - odkryj kraje słowiańskie/bałkańskie ze Sloveniką

Dokumenty

SLOVENIKA posiada zezwolenie na organizację imprez turystycznych. Działalność została wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Śląskiego pod numerem 971.

Każdy uczestnik imprezy turystycznej organizowanej przez SLOVENIKA ubezpieczony jest w AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. Numer Gwarancji Ubezpieczeniowej Turystycznej 04.037.763   wystawionej przez AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., od odpowiedzialności cywilnej względem uczestników wyjazdów, zgodnie z ustawą o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997.  Suma gwarancyjna wynosi 123.639,60 zł.

 

Ubezpieczenie podstawowe zawiera:
- koszty leczenia łącznie z assistance   - 10.000 EURO
- koszty ratownictwa   - 5.000 EURO
- następstwa nieszczęśliwych wypadków  - 2.000 EURO
- bagażu podróży  - 200 EURo

Ubezpieczenie od kosztów leczenia zawiera ryzyko następstw chorób przewlekłych i nowotworowych

Ubezpieczenia opcjonalne:
 - koszty rezygnacji z imprezy turystycznej; udokumentowane, z przyczyn losowych takich jak;
- nieszcześliwy wypadek, nagłe zachorowanie, przedwczesny poród u osoby Ubezpieczonej lub bliskiej
- kradzież z włamaniem lub pożar w zakładzie pracy Ubezpieczonego
U
bezpieczenie może być zawarte w terminie najpóźniej 5 dni od daty zawarcia Umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej. W przypadku gdy do rozpoczęcia imprezy turystycznej jest mniej niż 30 dni Umowę ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej lub przerwania w niej uczestnictwa można zawrzeć jedynie w dniu wykupienia imprezy.

Szczegółowy zakres ubezpieczenia określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży KONTYNENTY, z którymi każdy klient Sloveniki zobowiązany jest się zapoznać: https://axa.pl/fileadmin/produkty/centrum_klienta/dokumenty/333_OWU_Kontynenty.pdf

OWU obejmują;

 1. Ubezpieczenie kosztów leczenia i natychmiastowa pomoc assistance, zapewniające w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku:
  - całodobowy dyżur Centrum Alarmoweg0
  - zwrot kosztów poniesionych na badania , zabiegi medyczne, zakup lekarstw
  - p
  obyt w szpitalu
  -
  transport ubezpieczonego do placówki medycznej, a także transport  do RP lub kraju rezydencji
  - zwrot kosztów zakupu trumny i transportu zwłok do miejsca pochówku w Polsce lub kosztów pochówku za granicą
  - zwrot dodatkowo poniesionych kosztów podróży i pobytu osoby towarzyszącej niezbędnych dla załatwienia spraw związanych  z powrotem ubezpieczonego do kraju
  - zwrot dodatkowych kosztów  transportu ubezpieczonego  po zakończeniu leczenia  do miejsca umożliwiające kontynuowanie podróży
  -
  koszty ratownictwa w górach i na morzu

   
 2. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków gwarantuje odszkodowanie w przypadku
  -trwałego uszczerbku na zdrowia
  - śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku

 3. Ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej.
  Przedmiotem ubezpieczenia są koszty rezygnacji z wyjazdu z przyczyn losowych należnych do ubezpieczonego (m in. nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, przedwczesny poród, śmierć, poważna szkoda w mieniu). 
  Likwidacja szkód odbywa się poprzez wyspecjalizowane całodobowe centrum alarmowe: Inter Partner Assistance
  ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
  tel: +48 (22)575 90 80fax.+48 (22) 575 90 82


W przypadku wystąpienia szkody za granicą klient ma obowiązek każdorazowego zgłoszenia tego faktu do Centrali Alarmowej. W przeciwnym wypadku przyznane odszkodowanie pomniejszone zostanie o franszyzę redukcyjną w wysokości 20 EURO. W sytuacji gdy ubezpieczony sam pokrywa koszty drobnych  usług  medycznych i lekarstw ważne jest, aby wszystkie wydatki były udokumentowane rachunkami .  Zaleca się posiadanie przy sobie tzw. Funduszu Awaryjnego - minimum 100 euro.

 

Jako polski organizator imprez turystycznych ubezpieczam wszystkich Uczestników w zakresie podanym w ofercie i umowie. Jednak nie zaszkodzi posiadać przy sobie kartę EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego), honorowaną w krajach Unii Europejskiej. Wszystkich zainteresowanych odsyłam do właściwego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia NFZ, a informacje o EKUZ i wniosek do pobrania znajdziecie Państwo na stronie: www.nfz.gov.pl/ekuz

 

W związku z Ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych do cen imprez organizowanych i sprzedawanych przez SLOVENIKA  doliczana będzie składka na TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY. Składki są zależne od miejsca docelowego imprezy i typu transportu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki są to następujące kwoty;
10 PLN/os – za imprezy autokarowe i oparte o loty rejsowe w Europie za wyjątkiem krajów mających granicę lądową z Polską
0 PLN/os – za imprezy autokarowe i oparte o loty rejsowe do krajów mających granicę lądową z Polską