Szybki kontakt: Dominika Pawlak tel. 501 365 844                  E-mail: kontakt@slovenika.pl

Dokumenty - SLOVENIKA - odkryj kraje słowiańskie/bałkańskie ze Sloveniką

Dokumenty

SLOVENIKA posiada zezwolenie na organizację imprez turystycznych. Działalność została wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Śląskiego pod numerem 971.

Każdy uczestnik imprezy turystycznej organizowanej przez SLOVENIKA ubezpieczony jest w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń  S.A. Numer Gwarancji Ubezpieczeniowej Turystycznej  1718805615   Suma gwarancyjna wynosi 128,489,20 zł.  Gwarancja spełnia wymogi Ustawy z dnia 24.11.2017r. o imprezach turystycznych i powiązanych uslugach turystycznych DZ.U.2017,poz.2361.

1 wariant 10.000 Euro Standard
- Koszty leczenia   10.000 Euro
- Natychmiastowa pomoc Assistance (zakres podstawowy) 10.000 Euro
- NNW 2000 Euro
- Bagaż podręczny 200 Euro
* przy amatorskim uprawianiu sportów letnich i zimowych jest zwyżka 84,16%
Stawka za osobodzień 0,65 Euro

2.wariant 10.000 Euro OC Sport SS
- Koszty leczenia   10.000 Euro
- Natychmiastowa pomoc Assistance (zakres podstawowy) 10.000 Euro
- OC związane z amatorskim uprawianiem sportu 10.000 Euro
- NNW 2000 Euro
- Bagaż podręczny 200 Euro
* przy amatorskim uprawianiu sportów letnich i zimowych brak zwyżek
Stawka za osobodzień 2 Euro
Ubezpieczenie od kosztów leczenia zawiera ryzyko następstw chorób przewlekłych i nowotworowych

Ubezpieczenia opcjonalne:
 - koszty rezygnacji z imprezy turystycznej; udokumentowane, z przyczyn losowych takich jak;
nieszcześliwy wypadek, nagłe zachorowanie, przedwczesny poród u osoby Ubezpieczonej lub bliskiej, radzież z włamaniem lub pożar w zakładzie pracy Ubezpieczonego

-koszty rezygnacji z imprezy turystycznej z powodu choroby przewlekłej
U
bezpieczenie może być zawarte w terminie najpóźniej 5 dni od daty zawarcia Umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej. W przypadku gdy do rozpoczęcia imprezy turystycznej jest mniej niż 30 dni Umowę ubezpieczenia kosztów od rezygnacji z imprezy turystycznej lub przerwania w niej uczestnictwa można zawrzeć jedynie w dniu wykupienia imprezy

Szczegółowy zakres ubezpieczenia określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia  którymi każdy klient Sloveniki zobowiązany jest się zapoznać.


OWU obejmują;

 1. Ubezpieczenie kosztów leczenia i natychmiastowa pomoc assistance, zapewniające w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku:
  - całodobowy dyżur Centrum Alarmoweg0
  - zwrot kosztów poniesionych na badania , zabiegi medyczne, zakup lekarstw
  - p
  obyt w szpitalu
  -
  transport ubezpieczonego do placówki medycznej, a także transport  do RP lub kraju rezydencji
  - zwrot kosztów zakupu trumny i transportu zwłok do miejsca pochówku w Polsce lub kosztów pochówku za granicą
  - zwrot dodatkowo poniesionych kosztów podróży i pobytu osoby towarzyszącej niezbędnych dla załatwienia spraw związanych  z powrotem ubezpieczonego do kraju
  - zwrot dodatkowych kosztów  transportu ubezpieczonego  po zakończeniu leczenia  do miejsca umożliwiające kontynuowanie podróży
  -
  koszty ratownictwa w górach i na morzu

   
 2. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków gwarantuje odszkodowanie w przypadku
  -trwałego uszczerbku na zdrowia
  - śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku

 3. Ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej.
  Przedmiotem ubezpieczenia są koszty rezygnacji z wyjazdu z przyczyn losowych należnych do ubezpieczonego (m in. nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, przedwczesny poród, śmierć, poważna szkoda w mieniu). 
  Likwidacja szkód odbywa się poprzez wyspecjalizowane całodobowe centrum alarmowe: Inter Partner Assistance
  ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
  tel: +48 (22)575 90 80fax.+48 (22) 575 90 82


W przypadku wystąpienia szkody za granicą klient ma obowiązek każdorazowego zgłoszenia tego faktu do Centrali Alarmowej. W przeciwnym wypadku przyznane odszkodowanie pomniejszone zostanie o franszyzę redukcyjną w wysokości 20 EURO. W sytuacji gdy ubezpieczony sam pokrywa koszty drobnych  usług  medycznych i lekarstw ważne jest, aby wszystkie wydatki były udokumentowane rachunkami .  Zaleca się posiadanie przy sobie tzw. Funduszu Awaryjnego - minimum 100 euro.

 

 Wszyscy  uczestnicy imprez turystycznych organizowanych przez Slovenikę są ubezpieczeni w zakresie podanym w ofercie i umowie. Jednak zaleca się  posiadanie  przy sobie podczas wycieczek karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego), honorowaną w krajach Unii Europejskiej. Wszystkich zainteresowanych odsyła się do właściwego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia NFZ, a informacje o EKUZ  można znaleźć  na stronie: 
https://www.ekuz.nfz.gov.pl/wypoczynek/informacje-ogolne
 

W związku z Ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych do cen imprez organizowanych i sprzedawanych przez SLOVENIKA  doliczana będzie składka (ustawowa, bezzwrotna) na TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy. Składki są zależne od miejsca docelowego imprezy i typu transportu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki są to następujące kwoty;
20  PLN/os – za imprezy autokarowe i oparte o loty rejsowe w Europie za wyjątkiem krajów mających granicę lądową z Polską
4 PLN/os – za imprezy autokarowe i oparte o loty rejsowe do krajów mających granicę lądową z Polską oraz krajowe